Home Blog BAB 12 NASKAH ASLI UUD 1945

BAB 12 NASKAH ASLI UUD 1945

SHARE
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
Telah jelas.

SHARE